Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Fedtmosen De lysåbne arealer
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Skovbevoksede områder
Søer
De lysåbne arealer
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

De lysåbne arealer

 

Mål

Fedtmosens lysåbne arealer skal fremstå som lysåbne græslommer og små lysninger ved søerne. De lysåbne arealer skal stå i kontrast til de uberørte skovpartier, søer og et større overdrevsareal, der giver en flot udsigt udover landskabet. Målet med naturplejen er at fastholde og fremme levesteder for et alsidigt plante- og dyreliv og bevare områdets rekreative værdi. I området skal der være rige muligheder for friluftsliv, opholdssteder ved områdets borde og bænke, samt et godt stisystem. Lysåbne arealer kræver vedligeholdelse og naturplejen skal derfor forhindre tilgroning og dermed fremme lyskrævende plantearter og dyrelivet.

 

 

Handlinger 

 • De lysåbne arealer plejes med slåning inkl. opsamling en gang årligt uden for fuglenes yngleperiode.
 • Langs stier holdes vegetationen nede ved slåning ca. 3 gange om året i vækstsæsonen og ved inventar 2 gange om måneden i vækstsæsonen.
 • Langs stier og i lysåbne lommer foretages rydning af skyggende bevoksning.
 • Langs stierne foretages beskæring eller fældning af bevoksning, der er til gene for færdslen på stisystemet.
 • På et mindre areal vest for FM04 ryddes krat for at skabe udsigt til søen.
 • På et areal ved stien vest for boligerne på Gråpilevej bekæmpes gyldenris.
 • Stisystemet vedligeholdes og nødvendige foranstaltninger kan foretages til sikring af tilgængeligheden.
 • Lyskrævende og artsrig urtevegetation kan sikres ved udtynding eller ved at fjerne træer kombineret med slåning eller græsning.
 • For at fremme mosaikken med åbne og lukkede naturarealer kan der ryddes mindre arealer, hvilket skaber lysåbne lommer.
 • Større lysåbne arealer kan plejes ved afgræsning med kvæg eller får, der fremmer områdets artsdiversitet.
 • Der kan etableres 1-2 grillstativer ved bord/bænke. Grillstativerne skal være et mindre inventar, hvis udtryk skal falde naturligt ind i mosens omgivelser.  

 

Status

I Fedtmosen findes lysåbne arealer, der skaber gode levesteder for et rigt plante- og dyreliv, samt fine opholdssteder for publikum. Området rummer fine muligheder for friluftsaktiviteter som udflugtsmål, gå- og cykelture og smukke naturoplevelser. Et større overdrevsareal i Fedtmosens sydlige ende er genskabt for at fremme det lysåbne landskab med et rigt plantesamfund domineret af urter, græsser og halvgræsser. Overdrevsarealet skaber en flot udsigt og fornemmelsen af et større åbent landskab. Lysåbne græslommer findes ved stier og enkelte søer, der giver mulighed for fine opholdssteder og de lysåbne forhold for padder og vandfugle, der yngler i søerne. 

I den tidligere plejeperiode er de lysåbne arealer blevet plejet med inkl. opsamling en gang årligt.

I mosen er der et rigt fugleliv hvor man bl.a. kan se tornsanger, halemejse, stillids, munk, sjagger og sumpmejse (Dansk Ornitologisk Forening, observationer 2013-2014). 

I Fedtmosen blev der foretaget registreringer af plantelivet på overdrevarealerne sommer 2015. Se under links og referencer. Store dele af moseområdet er omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3.

 

 

 

Overdrev i Fedtmosens sydlige del 2015

 

 

 

 

Lysåbent areal i Fedtmosen 2015