Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Fedtmosen Skovbevoksede områder
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Skovbevoksede områder
Søer
De lysåbne arealer
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Skovbevoksede områder

 

Mål

Fedtmosens skovområder skal henligge som uforstyrret naturskov, hvor døde træer og grene lades ligge for at fremme skovens artsdiversitet af eksempelvis fugle, insekter og svampe. Fedtmosen skal fortsat være et værdifuldt sted for natur- og friluftsaktiviteter. Offentlighedens adgang til området skal sikres med grusstier og trampestier.

 

 Handlinger

  • Langs stierne foretages beskæring eller fældning af bevoksning, der er til gene for færdsel på stisystemet.
  • Langs stier skal fældes træer, der udgør en sikkerhedsrisiko for besøgende.
  • På den cirkelformede forhøjning ved den nord/sydgående sti til Værebrovej ryddes genvækst af krat og underskov hvert 2-3 år.
  • Stisystemet vedligeholdes og nødvendige foranstaltninger kan foretages til sikring af tilgængeligheden. 
  • Skovbryn kan plejes ved plukhugst.
  • Éngangsindgreb i form af rydning af krat og skov kan udføres ud fra vurderinger af områdets tilstand og udvikling.  

 

Status

Fedtmosens skovarealer, der omfatter de sydlige tørvegrave i Herlev Kommune, henligger som uberørt skov og skovmose. Skoven består af blandet skov med tørre arealer og fugtigbundsarealer. Flere steder i mosen findes hængesæk som består af flydende plantedække med sammenfiltrede rødder og tørvemosser. I mosen vokser der pile- og birketræer. Der findes små lysninger de steder, hvor træer er væltede, der giver gode levesteder for lyskrævende plantearter. På Fedtmosens mosearealer er der tidligere blevet fundet planter som bittersød natskygge, sværtevæld, eng-nellikerod, ager-padderok, lodden dueurt og lysesiv. Af stararter er der fundet næb-star og tråd-star.

I de sydlige tørvegrave indikerer forekomst af bl.a. blåtop, tormentil, vellugtende gulaks, kragefod, dyndpadderokke og grøn frø, at området har en god naturtilstand.

Skovens uforstyrrede områder er et godt skjulested for fugle og andet dyreliv. I skoven kan man opleve et rigt fugleliv. Nattergal, skovskade, natugle og stor flagspætte er blandt mange observationer i Fedtmosen (Dansk Ornitologisk Forening, observationer 2013-2014). 

 

 

Fedtmosen 2015