Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Baggrund Links og referencer
| |
Planer og lovgivning
Offentlighedens adgang
Landskabets historie
Dyr og planter
Næringsbelastning
Hydrologiske forhold
Tekniske anlæg
Links og referencer
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Links og referencer


Rapporter:

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012, Fiskeøkologisk Laboratorium.

pdf smoermosen_flora_og_fauna_2012_ii.pdf (2.1 MB)

Notat - Floraundersøgelse Smør- og Fedtmosen 2010. pdf floraundersoegelse_herlev2010.pdf (4.5 MB)

Effekter af naturpleje i Herlev Kommune 2015, Fiskeøkologisk Laboratorium. pdf notat__effekter_af_naturpleje_i_herlev_kommune_2015.pdf (1.5 MB)

Notat - Status for restaurering af Svanesø, Fiskeøkologisk Laboratorium, december 2014. pdf notat_om_status_for_restaurering_af_svanesoe_2014_p.pdf (228.9 KB)

Tilstandsvurdering af søer, vandhuller, moser og enge i Herlev Kommune, CB Vand & Miljø, 2008. pdf tilstandsvurdering_af_soeer_herlev_2008.pdf (287 KB)

Undersøgelse af plante- og dyrelivet i vandområder i Gladsaxe Kommune i 2015, Orbicon. pdf rapport_vandomraader_i_2015_indledning.pdf (13.7 MB)

pdf soeer_fedtmosen_2015.pdf (3.9 MB), pdf soeer_i_smoermosen_2015.pdf (19 MB)

Vegetationsliste for tre områder i Smør- og Fedtmosen. Gladsaxe Kommune 2015. pdf vegetationsliste_for_smoer-og_fedtmosen2015.pdf (540.1 KB)

 

Yderligere information om natur og arter: 

Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk

Kortmateriale fra Danmarks Miljøportal: www.arealinformation.dk

Foreningen til Svampekundskabens Fremme: www.svampe.dk

Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk

Danmarks insekter: www.danmarksinsekter.dk

Danmarks fugle og natur: www.fugleognatur.dk

Danmarks Miljøportals hjemmeside: www.miljoeportal.dk 

Danmarks Svampeatlas hjemmeside: www.svampeatlas.dk

Dansk Ornitologisk Forening: www.dofbasen.dk

 

Referencer: 

Baggøe, H. J. & Jensen, T. S. 2007. Dansk Pattedyratlas. Nordisk Forlag A/S, København.

Buttenschøn, 2014. Vejledende græsningstryk for udvalgte naturtyper.

Christensen, J. O. 2004. Danmarks store fuglebog. Nordisk Forlag A/S, København.

Gladsaxe Kommune 1993. Smør- og Fedtmosen. Struktur- og plejeplan.

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. HVN kortet.

Fiskeøkologisk Laboratorium, 2005. Biologiske forhold og miljøtilstand i Smørmosen i Københavns Amt.

Fiskeøkologisk Laboratorium, 2013. Notat om status for restaurering af Svanesøen.

Fog, K., Schmedes, A., Lasson, D. R. 2001. Nordens padder og krybdyr. Gads forlag, København.

Fødevareministeriet, 2015. Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, nr. 100 af 30/01/15. Bilag 1, nr. 1.38, stk 1.

Herlev Kommune, 2008. Sammenfatning af tilstandsvurdering af naturområder i fht. plejeplan for Smør- og Fedtmosen.

Herlev Kommune, 2010. Registrering af naturtyper i Hjortespring Kilen.

Hjortespring Naturplejeforening, 2014. Naturtjek 2014.

Mossenberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nordiske flora. Nordisk Forlag A/S, København.

Miljø- og Energiministeriet 1998a, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. GULLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark.

Miljø- og Energiministeriet 1998b, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark.

Naturstyrelsen, 2014a. Vandplan 2009-2015. Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedvandopland 2.2. Vanddistrikt: Sjælland.

Naturstyrelsen, 2014b. Danmarkskort fra Miljøgis samt Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. 

Orbicon 2015. Forårs undersøgelse i Gladsaxe Kommune 2015.

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2010-2015.

 

Fotos:

Hvis ikke andet er angivet er fotoet taget af Herlev eller Gladsaxe kommuner.