Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Baggrund Tekniske anlæg
| |
Planer og lovgivning
Offentlighedens adgang
Landskabets historie
Dyr og planter
Næringsbelastning
Hydrologiske forhold
Tekniske anlæg
Links og referencer
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Tekniske anlæg


Smør- og Fedtmosen modtager overfladevand flere steder fra befæstede arealer uden for det fredede område. Den nordlige del af Smørmosen modtager overfladevand tre steder fra Bagsværd Erhvervskvarter samt fra Hillerødmotorvejen. Desuden modtager Smørmosens sydlige del overfladevand fra Klausdalbrovej via en åben grøft. Fedtmosen modtager overfladevand seks forskellige steder fra befæstede arealer i Bagsværd. 

I den nordøstlige del af Smørmosen mod Hillerødmotorvejen ligger en kloakpumpestation ejet af Nordvand A/S. I forbindelse hermed løber en kloakledning med et deklarationsbælte på 5 meter. I deklarationbæltet gælder:

  • Ledningsejer skal til enhver tid have adgang til eftersyn og eventuel reparation af ledningen
  • Et areal på 1,5-2,5 meter på hver side af ledningen må ikke bebygges
  • Der må ikke forefindes større træer eller buske med dybdegående rødder på arealet
  • Der må ikke opsættes hegn af varig karakter

I den sydlige del af fredningsområdet findes et højspændningsjordkabel med et deklarationsbælte på 6 meter.  I deklarationsbæltet må der ikke uden særlig tilladelse fra DONG Energi:

  • Opføres bygninger, etableres veje eller fortages terrænændringer
  • Foretages grubning, dræning, udgravning eller lignende
  • Etablering af beplantning eller rejsning af skov

Endvidere gælder at:

  • Jorden over kabelanlægget kan udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandlig med normale markredskaber
  • De begrænsninger i brugen af deklarationsarealet som lovgivningen til enhver tid foreskriver skal respekteres

I den sydøstlige del af fredningsområdet løber en fjernvarmeledning til NOVO, der ligger langs en græsrabat og cykelsti ved haveforeningen Smørmosen. Ledningen er ejet af I/S Vestforbrænding.

I den sydlige del af det frede område løber en drikkevandledning med et deklarationsbælte på 10 meter. Ledningen er en 120 mm trykledning og ejes af HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab.

På tværs af området hen over agerlandet ved Kildegården og videre syd for Smørmosen, findes en gammel vandforsyningsledning af beton, "Søndersøledningen". Ledningen ejes af HOFOR og bruges ikke længere til drikkevand, men stedvis til afledning af overfladevand.