Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Fedtmosen Søer
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Skovbevoksede områder
Søer
De lysåbne arealer
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Søer

 

Mål

Fedtmosens søer ligger spredt i landskabet og indgår som en del af mosens mosaik af naturtyper. Målet med plejen er at sikre og forbedre områdets værdi som ynglelokalitet for padder og fugle. Pleje i form af slåning af lysåbne partier ved søerne, skal sikre og bevare udsigterne udover søerne og forbedre vilkårene for dyre- og plantelivet. Søerne skal bevare deres rekreative værdi ved vedligeholdelse af lysåbne partier, der skaber udsigt udover vandet og sikrer gode opholdssteder for mosens besøgende.

 

Handlinger

  • Genvækst af krat ved søerne FM03, FM05 og FM06 fjernes hvert 2-3 år.
  • Ved søerne FM03, FM05 og FM06 beskæres partier af rørsump for at forhindre tilgroning og skabe udsigt. 
  • Søernes til- og afløb ved stisystemet, vedligeholdes og renses, så de ikke tilstoppes og forhindrer tilgængeligheden på stisystemet.
  • Ved sø FM04 foretages rydning af underskov langs den nordvestlige del af søen for at skabe udsigt. Det ryddede areal plejes efterfølgende som ved ovennævnte søer.
  • Ved oprensning af søer, moser og grøfter skal det opgravede materiale fjernes fra det fredede område.

 

Status

Søerne ligger mellem tæt bevoksning, hvor mindre lysåbne arealer skaber lys og udsigt udover søerne. Vedligeholdelse af de lysåbne arealer er en del af den nuværende plejeindsats. Søerne i de sydligste tørvegrave i Herlev Kommune ligger i tæt krat på fugtig bund og har en optimal naturværdi, hvorfor der ikke udføres pleje. Søerne er levested for mosens seks paddearter og levested for flere fuglearter deriblandt rørspurv,  fiskehejre og gråand (Dansk Ornitologisk Forening, observationer 2013-2014). 

I sø FM03 er der fundet den mere sjældne vandplante liden blærerod. Tidligere undersøgelser har vist, at de privatejede søer, FM01 og FM02 er næringsrige. I sø FM01 har den næringsrige tilstand medført opblomstring af blågrønalger om sommeren. Sø FM02 er mere artsrig og her er der registreret seks paddearter (Orbicon 2007). 

I april 2015 er der foretaget registreringer af søernes dyreliv. Der blev fundet spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse, som yngler om foråret. I mosen findes ynglepar af blishøne, grågås, gråand, grønbenet rørhøne og enkelte vandrikse. Snog og firben er nogle af de krybdyr der kan ses i mosen (Orbicon 2015).

I sommeren 2015 blev der udført registreringer af søernes padder, vandfugle, vandplanter samt krybdyr (Orbicon 2015).  

I den tidligere plejeperiode har rydning af krat skabt udsigt til søerne FM03, FM05 og FM06.

 

 

 

 

 

 

 

Fedtmosen 2015

 

 

Haletudse fra en af Fedtmosens søer 2015