Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Det åbne land nord for Kildegården Søer og vandhuller
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Græsarealer
Søer og vandhuller
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Søer og vandhuller

 

Mål

Søerne i området skal være lysåbne og med god naturtilstand. Søerne med høj eller god naturtilstand har plejemæssigt første prioritet, så de ikke forringes. Den hydrauliske forbindelse mellem søerne og ud til Tibberup Å skal vedligeholdes og fungere optimalt. Eksisterende og nye afløbsløse lavninge og temporære søer bevares og plejes som paddehabitat.

De rekreative værdier, herunder fiskeri og udsigt over søerne og området, skal tilgodeses med tilgængelighed til søerne.

 

Handlinger

  • Søer tilses 2 gange årligt, forår og efterår, for driftsforstyrrelser ved brønde, til- og afløb, lukkede rør og grøftesystemer og renses så de ikke tilstopper.
  • Grøften mellem Stadagersøen og Nattergalesøen skal oprenses i første halvdel af plejeperioden og efterfølgende holdes fri for opvækst af bl.a. pilekrat.
  • De åbne grøfter ved afløb fra Nattergalesøen og Tibberup Sø samt tilløb til Valnæs Mose skal holdes fri for træopvækst i en afstand af minimum 3 meter.
  • Søerns sø- og brinkvegetation tilses minimum én gang årligt. Ved risiko for tilgroning skal der ske en udtynding ved rørskær og rydning af pil, rød el og popler m.fl. under hensyn til omgivende sårbar natur. Plejen skal udføres som mosaikpleje.
  • På de sydvendte, lavvandede brinker af Vibesøen, vandhuller og temporære søer, skal der udføres rørskær og fjernes opvækst af bl.a pilekrat på brinkerne og ude i vandet, for at fastholde gode forhold for padder.
  • Voldsom opblomstring af trådalger skal oprenses manuelt.
  • Forsøg med naturgenopretningen af Svanesøen skal fortsætte, f.eks. ved øget vandudskiftning.
  • Ved oprensning af søer, moser og grøfter skal det oprensede materiale fjernes fra det fredede område.

 

Status

I området findes fem søer, Svanesøen, Valnæs Mose, Stadagersøen, Nattergalesøen og Tibberup Sø samt to fugtige lavninger. Søerne har god naturtilstand, vandkvalitet og gode adgangsforhold mens de fugtige lavninge er tilgroede, med ringe naturtilstand og dårlige adgangsforhold. Søernes flora og fauna blev undersøgt i 2008 og igen i 2014. Alle søerne, på nær Svanesøen, har en god naturtilstand. Valnæs Mose udmærker sig ved at have høj naturtilstand. De omgivende græsenge har en positiv indvirken på søernes kvalitet, men tagrør og gråpil udgør en risiko for at søerne gror til.

Søerne er hydraulisk forbundet med brønde, rør og grøfter mellem Stadagersø, Nattergalesøen, Valnæs Mose og til Tibberup Å samt forbindelse fra Tibberup Sø til Fedtmosen. Dette sammen med den nære beliggenhed muliggør udveksling af fisk, spidssnudet frø og salamander, som er fundet i flere af søerne.

Siden sidste planperiode er der ryddet ud i bevoksningen omkring søerne. Der er blandt andet tyndet ud i krat og trævegetation langs østsiden på Svanesøen og Valnæs Mose samt på sydsiden på Stadagersøen, Nattergalesøen og Tibberup Sø. I forbindelse med restaurering af Svanesøen er tagrør blevet slået langs søbredden. Dertil blev overløbene, grøfter og rørledninger mellem Stadagersøen, Nattergalesøen og Tibberup Sø reetableret. Samtidig blev søernes vandspejl hævet 10-15 cm, for at kunne tilbageholde mere vand i området.

Grundet de dårlige vandforhold i Svanesøen blev søen undersøgt yderligere. Da resultaterne viste, at fiskebestanden i søen generelt var underernæret blev der gennemført en restaurering med udplantning af undervandsplanter fra nabosøen, Valnæs Mose. Succéen var begrænset, hvorfor der i næste planperiode forsøges med øget vandudskiftning. Forinden skal søens eventuelle belastning med okker dog undersøges. I Nattergalesøen og Tibberup Sø kan varme somre medføre en opblomstring af tråd-alger, som fylder det meste af vandfasen.

I dag findes der to fugtige, ½-1 meter dybe lavninger i området, på arealer hvor der tidligere blev dyrket afgrøder. Den ene ligger mellem Valnæs Mose og Fedtmosen. Den har stejle brinker og er tilgroet med gråpil. I lavningens østlige side er observeret en brønd, som sandsynligvis har forbindelse til Nattergalesøen, jf. gamle flyfotos. Det er uvist om den hydrauliske forbindelse statig fungerer. Den anden lavning ligger lige syd for Tibberup Å og nordøst for Tibberup Sø. Lavningen er næsten tilgroet med tagrør. Der er tidligere observeret frøer, hvorfor rørskær vil kunne skabe åbent vandspejl som egner sig som paddehul.

Tibberup Sø bruges af Naturcenter Kildegården som ”krible-krable-sted” i forbindelse med undervisning. Ved denne sø er den rødlistede art sod-siv fundet.

Søerne, de fugtige lavning og moseområdet omkring Svanesøen og Valnæs Mose er alle omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3.

Svanesøen