Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Smørmosen Syd Smørmose søen
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Moser og øer
Søer
Smørmose søen
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Smørmosen søen

 

Mål

Smørmosens store sø, kaldet Smørmosen, skal fortsat opfylde de statslige vandområdeplaners miljømål om god økologisk kvalitet. Dette betyder at mængden af klorofyl a højst må være 25 µg pr. liter.

 

 

Handlinger

  • Tilførsel og ophobning af næring i søen, Smørmosen, skal begrænses mest muligt. Det kan f.eks. ske ved at undgå fodring af ænder, samt ved at holde bevoksningen rundt om Smørmosen nede.
  • For at undgå, at Fugleøen bliver landfast og derved ikke længere er rævesikker, skal kanalen mellem fastland og øen udgraves. Kanalen skal være minimum 5 meter bred og vanddybden minimum 1 meter. Gravearbejdet skal udføres i vinterhalvåret.
  • Voldsom opblomstring af vandpest i den del af søen, Smørmosen, som ligger ud for Fugletårnet, kan oprenses.
  • Rørunderføring af Tibberup Å, som løber fra søen, Smørmosen, skal tilses 2 gange årligt, forår og efterår, for driftsforstyrrelser og renses så det ille tilstopper.
  • Ved oprensning af søen, skal det opgravede materiale fjernes fra det fredede område.

 

Status

Den store sø, kaldet Smørmosen, er en kalkrig, brunvandet, fersk og lavvandet sø. Midt i søen ligger øen, Fugleøen, hvor der lever mange fugle.  Tibberup Å har sit udspring i søens vestlige del og løber vestpå via en rørunderføring under stien i den nordøstlige del af Fugletårnsfolden.

Da Smørmose søen er et særligt naturvidenskabeligt interesseområde havde den i Regionplan 2005 skærpet målsætning. Staten har i vandområdeplanen vurderet søen til at have en god økologisk tilstand og stillet krav om at klorofyl a indholdet skal være på 12 µg/l eller mindre. Dette mål var opfyldt i 2009/2010 og Staten forventer at niveauet også kan holdes i 2015 (Naturstyrelsen, 2014a). Staten oplyser dog, at fosforniveauet i søen er højere end forventet ud fra klorofylindholdet, hvilket kan betyde at søen er i forværring. For at kunne opfylde målet i fremtiden er det derfor vigtigt, at søen ikke tilføres mere fosfor (Naturstyrelsen, 2014a). I vandområdeplanen 2015-2021 er kravet til klorofyl a indholdet i Smørmosen sat op til maksimalt 25 µg/l. Søen er dog stadig vurderet til at have god økologisk og god kemisk tilstand (Naturstyrelsen, 2014b). Søen er omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3. 

I den seneste undersøgelse af tilstanden i Smørmose søen i 2005 blev der fundet 10 forskellige fiskearter og en righoldig fauna (Fiskeøkologisk Laboratorium, 2005). Grundet mængden og sammensætningen af fisk kommer søen sandsynligvis ikke til at blive et optimalt paddehabitat.

De primære rekreative værdier ligger i oplevelsen af området fra dets yderzone. Oprensningen af rørsump og pilekrat langs områdets sydgrænse har gjort det muligt at opleve en stor del af mosens fugleliv på tæt hold, og udsigten ind i mosen er flot. Oprensningen har betydet, at de lyskrævende vandplanter og urter har fået bedre vilkår igen.

I Smørmose søens vandfase nær Fugletårnet, er observeret en del vandpest, jf. Dansk Ornitologisk Forening. For at tilføre mere lys til søen bund og fjerne næring fra søen, kan vandpest fjernes i tilfælde af, at den begynder at dominere i området.

Smørmosen bruges af Naturcenter Kildegården som ”krible-krable-sted” i forbindelse med undervisning.

 

 

 

Smørmosen

 

 

 

Knopsvane. Foto: Frank Desting, 2015