Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Smørmosen Nord Søer
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Skovbevoksede områder
Søer
De lysåbne arealer
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Søer

 

Mål

De primære mål med naturplejen er at opretholde og fastholde søer og vandhuller som gode levesteder for et rigt dyre- og planteliv, og samtidigt bevare et område med høj rekreativ værdi. Plejeindsatsen skal sikre udsigterne til søerne og opretholdelse af den naturlige vandstand. Plejeplanen skal forsat sikre en særlig indsats for mosens paddearter ved pleje af lysåbne områder ved søerne. I Smørmosen skal plejen af rørskov ved søerne tilpasses sankthansormens parringssæson. Plejeindsatsen skal også skabe lys og levested for vandplanter og vandfugle i søerne.

 

Handlinger

  • Genvækst af krat ved søerne SM01, SM02, SM10 og SM12 fjernes hvert 2-3 år.
  • Partier af rørsump beskæres ved søerne SM08 og SM09 for at skabe udsigt. Dette udføres efter sankthansormens parringssæson.
  • Søernes til- og afløb ved stisystemet, vedligeholdes og renses, så de ikke tilstoppes og forhindrer tilgængeligheden på stisystemet.
  • Engangsindgreb, som indebærer rydning af krat eller oprensning/uddybning af søer, kan foretages ud fra en vurdering af områdets tilstand og udvikling.
  • Ved oprensning af søer, moser og grøfter skal det opgravede materiale fjernes fra det fredede område.

 

Status

Smørmosens søer og vandhuller er et levn fra tidligere tiders tørvegravning, og er i dag levested for vandfugle, padder, insekter og vandplanter. Søerne ligger pletvist i landskabet mere eller mindre omgivet af skov og krat. Ved stierne er der udsigt til søerne, og især ved Sø SM08 (Skildpaddesøen) i det nordvestlige hjørne er der fin udsigt udover en gammel tørvegravet sø.

I den sydvestlige del af området vokser de sjældne planter almindelig blærerod, liden blærerod og kærmysse. Sankthansormen er set på begge sider af stien mellem Hillerødsmotorvejen og sø SM08 (Skildpaddesøen). Søerne er ynglesteder for seks paddearter, hvor spidssnudet frø og stor vandsalamander er beskyttet gennem habitatsdirektivets bilag IV. Paddernes ynglebetingelser stiller særlige krav til en lun vandtemperatur for, at æggene kan klække, men kræver både begrænset næringsindhold og forurening i vandet. Flere af søerne vedligeholdes ved at fjerne partier af krat og rørsump. Dermed forhindres tilgroning og skyggende bevoksning, hvilket sænker vandtemperaturen i områder, hvor padderne yngler. 

I 2015 er vådområdernes dyre- og planteliv registreret (Orbicon 2015) forår og sommer. Forårets registreringer viste de første ynglende vandfugle og frøer. I søerne blev der fundet spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse som er udbredt i hele moseområdet med varierende antal. Snog og firben er også fremme i det tidlige forår. Enkelte søer er en del tilgroet med pilekrat og tagrør (Orbicon 2015).

Langs søernes kant vokser rørskov, som er domineret af tagrør. Rørskoven er et vigtigt skjule- og ynglested for flere vandfugle og sangfugle. Rørsanger, rørspurv, gråstrubet lappedykker, blishøne og vandrikse er nogle af de fugle der kan ses ved søerne (Dansk Ornitologisk Forening, observationer 2013-2014). I mosen er der også set en del ynglepar af grønbenet rørhøne, gråand og grågås.

I den tidligere plejeperiode har rydning af krat forbedret flere af søernes plante- og dyreliv ved at skabe lysåbne lommer til forbedring af paddebestanden.  Denne pleje ses ved sø SM1, SM02, SM03, SM09 og SM12.  Endvidere er rørskoven begrænset enkelte steder for at skabe udsigt til søerne.

 

 

 

 

Smørmosen 2015.

 

Sankthansormen. Foto: Istock

 

Vandnymfe 2015.