Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Delområder Holmeengen havearealer
| |
Boghvedeholm
Cirkuspladsen
Det åbne land nord for Kildegården
Det åbne land vest og syd for Smørmosen
Fedtmosen
Holmeengen
havearealer
Søer
Kildegårdens jorder
Nord- og vestfolden & bræmmer langs Klausdalsbrovej
Smørmosen Nord
Smørmosen Syd
Træbanken
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Havearealer

 

Mål

Holmegårdens haveudtryk skal bibeholdes og gamle træer bevares af hensyn til bl.a. flagermus og hulrugende fugle. Græsarealerne omkring Salamandersøen skal bevares som vedvarende græs.

Området skal rumme publikumsfaciliteter og kunne benyttes til mindre arrangementer og aktiviteter. Der skal også være mulighed for mindre teltlejr af kortere varighed i forbindelse med arrangementer og aktiviteter.

 

Handlinger

  • Græs på rekreative arealer slås en gang årligt eller så ofte det skønnes nødvendigt for af hensyn til rekreative formål.
  • Græsstier, græsrabatter langs grusstier samt græs omkring borde og bænke slås 2-4 gange årligt. Græsrabatten slås i fuld bredde.
  • Gamle træer bevares, men træer langs stier og veje fældes eller beskæres i forhold til sikkerhed for publikum.
  • Træer og krat i haveområdet gennemgås med ca. 8 års mellemrum for beskæring og udtynding.
  • Der skal laves en bålplads i havearealet ved borde og bænkene.

 

Status

Havearealets oprindelige beplantning af levende hegn, løv- og nåletræer, har væsentlig betydning som levested og skjul for områdets dyreliv og overvintringslokalitet for padder i de nærliggende søer og vandhuller. De gamle træer er mulige levesteder for hulrugende fugle og flagermus. Ved Gråpilevej findes f.eks. et af de største og ældste egetræer i Herlev Kommune.

Græsarealerne omkring Salamandersøen har tidligere været opdyrket, men blev i 1996 omlagt til varigt græsareal. Gennem de senere år har gæs begyndt at holde til på græsarealet omkring søen.

Området har som helhed stor rekreativ interesse, men de biologiske værdier er også væsentlige. Statens HNV værdi ligger mellem 0 til 5, og den højeste naturværdi findes rundt om Holmesø. I 1988, 1990 og 1994 er der gennemført oprydning af området, græssåning samt opsætning af bord og bænke. Der findes kun en lille ”interimistisk” stenbålplads, som skal forbedres i løbet af plejeperioden. I 1996 blev delområdet udvidet med arealet øst for Gråpilevej, som tidligere har været dyrket.

Fra Kildegården går der en græssti igennem området og ud til Gråpilevej.

 

 

 

 

Tårnfalk. Foto: Frank Desting, 2015

 

 

 

Borde og bænke ved den interimistiske bålplads

 

 

 

Hare. Foto: Frank Desting, 2007