Udskriv PDF
Du er her: Forside Smør- og Fedtmosen Tværgående Invasive arter
| |
Særlige naturtyper og arter
Invasive arter
Information
Undersøgelser og opfølgning
Rekreative muligheder
Kontakt

Gladsaxe Kommune
Vej- og Parkafdelingen
vejpark@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø
ket@herlev.dk 
www.herlev.dk

 

Invasive arter

I det fredede område forekommer flere invasive plantearter. Forekomsten af disse arter er i dag blevet et stigende problem. Invasive arter udkonkurrerer ofte hjemmehørende arter ved fortrængning og skygning. Arter som kæmpe-pileurt, japansk pileurt, sildig gyldenris og canadisk gyldenris er stadig et problem i nogle dele af Smør- og Fedtmosen. Kæmpe-bjørneklo er den eneste invasive art, der er underlagt lovgivningen med sin egen bekendtgørelse. Indsatsen for fjernelse af kæmpe-bjørneklo er vellykket i mosen og de enkelte planter som dukker op bekæmpes løbende. 

Bekæmpelsen af invasive arter kan ske i et samarbejde mellem frivillige og kommunen på de offentlige matrikler i fredningsområdet. Foreningen Lokal Agenda 21 har bl. a. tidligere været med til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo i området. Bekæmpelse er for mange arters vedkommende på forsøgsbasis. Bekæmpelsesmetoderne kan derfor ændre sig i plejeplansperioden alt efter egne erfaringer og anbefalinger fra Naturstyrelsen.

 

Invasive plante- og dyrearter

Bekæmpelsen af invasive arter gælder for plejen i alle delområder og skal ske uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. 

Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes i henhold til de metoder, der er beskrevet i kommunernes indsatsplan.
Herlev Kommune:  pdf indsatsplan_for_kaempe_bjoerneklo_i_herlev_kommune.pdf (1.7 MB)
Gladsaxe Kommune:  pdf indsatsplan_for_kaempe_bjoerneklo_i_gladsaxe_kommune.pdf (1.7 MB)
 

Bekæmpelse af kæmpe-pileurt og japansk pileurt kan ske med de bedst egnede metoder afhængig af bestandens størrelse og beliggenhed. Det kan ske eksempelvis ved tildækning på minimum fem år. Se Naturstyrelsens anbefaling her: pdf pileurt_bekaempelse_-_naturstyrelsen.pdf (5.6 MB)
 

Bekæmpelse af sildig og canadisk gyldenris kan udføres med de bedst egnede metoder afhængig af bestandens størrelse og beliggenhed. F.eks. ved hjælp af slagleklipper, punktslåning med buskrydder eller manuel slåning. Første slåning kan ske inden Sankt Hans. På private områder kan der indgås aftaler mellem grundejer og den respektive kommune om at bekæmpe gyldenris.
 

Bekæmpelse af vild pastinak kan udføres med de bedst egnede metoder afhængig af bestandens størrelse og beliggenhed jf. Naturstyrelsens anbefalinger om bekæmpelse af pastinak. Planten indeholder en plantegift, som gør huden følsom overfor sollys. Pastinakken er to-årig og udvikler under optimale forhold en blomsterstand i sit andet leveår, hvorefter den dør. Er der ikke gode vækstbetingelser, kan planten leve i mindst fem år, inden den blomstrer. Hver plante kan sætte knapt 1.000 frø. Planten blomstrer i juni-august.
 

Mangebladet lupin findes i Boghvedeholm på de private arealer. De kan bekæmpes med oprykning, slåning eller græsning med får.
 

Der er muligvis mink i Smør- og Fedtmosen. I Herlev Kommune blev der i starten af 2015 gennemført et projekt, som skulle kortlægge omfanget af mink i området. Minkfælder blev sat op ved søbredder og tjekket to gange om dagen af frivillige i området. Der blev dog i forsøgsperioden ikke fanget nogle mink. Hvis minkene ses i området så ring til Herlev eller Gladsaxe kommuner.
 

Herlev Kommune

 

I den forrige planperiode 2010-2015 var bekæmpelsen af de invasive arter kæmpe-bjørneklo, gyldenris, kæmpe- og japansk pileurt et særligt indsatsområde. Bekæmpelsen har været effektiv og forekomsten af alle arterne er således kraftigt reduceret. Frøene fra planterne kan dog ligge i jorden længe, så disse invasive arter skal fortsat bekæmpes i planperiode 2016-2025. Målet er at de er udryddet i kommunen inden 2025.

Japansk pileurt er inden for det fredede område kun observeret i haven ved Kildegården.

Kæmpe-bjørneklo forekommer på enkelte steder langs Tibberup Å, ved Svanesøen og i Smørmosen samt på private ejendomme.

Gyldenris findes stadig i små forekomster, primært på græsarealerne nord for Kildegården og syd for Smørmosen.

Forekomsten af den invasive art vild pastinak er øget og udgør nu et problem i området. I kommunen vil forsøg på at fjerne så mange vild pastink som muligt forsøges, ved årlig slåning af enge og græsstier.

 

Gladsaxe Kommune

 

I Smør- og Fedtmosens nordlige og centrale dele, der ligger inden for Gladsaxe Kommunes administrative grænse, findes stadig spredte partier af gyldenris i kanten af lysåbne arealer og inde mellem krat. Uden for fredningsgrænsen langs Hillerødmotorvejen er der større forekomster af gyldenris som spredes til Smør- og Fedtmosen. Gyldenris bekæmpes på lysåbne arealer.  

Pileurt forekommer flere steder og der kan anvendes en metode, hvor planterne tildækkes med plastik. Ved tildækning svækkes planterne og tildækningen sker over en længere periode på minimum 5 år.

I planperioden vil der være særlig fokus på pileurt, gyldenris og fortsat bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

 

 

 

Gyldenris. Foto: Frank Desting 2014

 

Kæmpe-bjørneklo

 

 

 Kæmpe-pileurt