Smør- og Fedtmosen 2016-2025


 

Smørmosen. Foto: Frank Desting

 

Smør- og Fedtmosen er et fredet område, der omfatter moserne Smørmosen og Fedtmosen samt jorderne omkring Kildegården og Klausdal. Denne plejeplan skal udmønte fredningskendelsen og beskrive de tiltag, der skal sikre at naturværdierne forbedres og samtidig opretholder områdets rekreative værdi, samt opfylder fredningens formål.

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen er en fælleskommunal plejeplan, udarbejdet af plejemyndighederne Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune. De to kommuner varetager de administrative og planlægningsmæssige forhold for fredningsområdet.

Plejeplanen har været i offentlig høring i 8 uger og er vedtaget af de politiske udvalg i Herlev Kommune den 12.10.2016 og i Gladsaxe Kommune den 24.10.2016. 

Planen er gældende i en 10 årig periode, 2016 - 2025, og erstatter Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2010 -2015.  

Den godkendte plejeplan offentliggøres 15.11.2016, som en afgørelse efter bekendtgørelse 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer. 

Beslutningen om vedtagelse af planen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 78. De klageberettigede er adressaten, grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelses af natur og miljø som hovedformål med flere, se § 86 i samme lov.

En eventuel klage skal oprettes direkte på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 13.12.2016.

Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelsen af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort altså senest den 15.05.2017.

Fredningen

Den nyeste fredning af Smør- og Fedtmosen er givet af Fredningsnævnet ved kendelse af 13. august 2003. Denne afgørelse blev stadfæstet med en mindre ændring ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2004. Området udgør 150 ha og ligger i den inderste del af Hjortespringskilen i Herlev og Gladsaxe kommuner. Moseområdet blev fredet tilbage i 1944, fornyet i 1953, og med tillægskendelser i 1963 og 1966, hvor det fredede område omfattede 70 ha. Nyttehaverne øst for Klausdal omfattes først af fredningsbestemmelserne, når brugen som nyttehave ophører og området inddrages som naturområde. 

Fredningens formål er:

At beskytte og forbedre biologiske og landskabelige værdier.
At sikre almenhedens ret til færdsel i området.
At forbedre og regulere områdets anvendelse til fritidsformål under hensyn til naturen.
At sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser til at beskytte naturen.
 

Området blev fredet for at bevare dets biologiske, landskabelige og rekreative værdier og for at sikre områdets mosaikstruktur og kontraster mellem det dyrkede land og de udyrkede arealer.

Mosen er et værdifuldt naturområde, som ligger i et smukt, kuperet og varieret landskab. Naturområdet ligger bynært og er et godt udflugtsmål for mange besøgende. I mosen kan man opleve et spændende fugleliv med ynglende fugle og trækfugle. Om foråret kan nattergalens sang høres og flere rovfugle opholder sig i mosen. Der findes også et særligt artsrigt planteliv med sjældne orkidéer. Ved mosens søer er der fine udsigter udover vandet. De lysåbne lommer står i kontrast til de mere uberørte skovområder, mens markerne omkring Kildegården og Klausdal giver fornemmelsen af et smukt åbent landskab. 

 

Se fredningsbekendtgørelsen:

pdf Fredningskendelse for Smør- og Fedtmosen

 Se plejeplanen:

pdf Plejeplan for Smør- og Fedtmosen - november 2016