Smørmosen Nord


 

 

Smørmosen 2015.

  

Smørmosen Nord består af en blanding moser, søer, skov og lysåbne arealer. Skov- og moseområderne henligger som uberørt natur med søer og vandhuller, der er delvist tilgroet med pile- og birkekrat. Området er et gammelt dødislandskab og søerne er opstået efter tidligere tiders tørvegravning. Områdets nordlige ende grænser op til Værebrovej og langs den østlige udkant ligger Hillerødmotorvejen.

Ved Værebrovej ligger der nogle kommunnale nyttehaver. Haverne ligger i det fredede område, men der er ikke sat mål og handlinger for plejen. Såfremt anvendelsen  som nyttehaver ophører, skal arealet inddrages som naturområde.

Gladsaxe Kommune er plejemyndighed. I områdets sydøstlige del er der et enkelt parcel, der ejes af Vejdirektoratet. Parcellen med pumpestationen i områdets nordøstlige del ejes af Nordvand.