Fugletårnssøen

 

Mål

Fugletårnssøens gode naturtilstand, med artsrig undervegetation og klart vand samt mosaik af rørskov og urtebræmme langs søbredden, skal bevares.

 

Handlinger

  • Opvækst af pile- og birketræer samt krat langs brinkerne skal udtyndes mindst én gang i løbet af plejeperioden. Plejen skal udføres som mosaikpleje og som minimum gennemføres i søens sydlige ende.
  • Voldsom opblomstring af trådalger, tornløs hornblad og/eller vandpest, skal oprenses manuelt.
  • Ved oprensning af søen, skal det opgravede materiale fjernes fra det fredede område.

Status

Fugletårnssøen er en sø i god økologisk balance og fremstår lysåben, med rørskov og veludviklet urtebræmme langs brinkerne. Enkelte områder præges af pil- og birketræer. Søen har klart vand og en veludviklet og artsrig undervandsvegetation, bl.a. med kors- og stor andemad, vandrøllike, vandranunkel og blærerod, men også tornløs hornblad, trådalger og vandpest. På baggrund af invertebratsamfundet er der sandsynligvis ikke fisk. Søen udgør et godt ynglehabitat for padder, omend der ikke er observeret nogen. Søen er omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3.

Fugletårnssøen stod tidligere i hydraulisk kontakt med Smørmosen via et rør, som var etableret i 1990-erne, jf. Dansk Ornitologisk Forening. Røret blev dog ødelagt i forbindelse med opgravning af det frie vandspejl ved fugletårnet og er ikke reetableret.

 

 

 

 

 

 

 

Gul iris ved Fugletårnssøen

 

 

 

 

Fugletårnssøen