Vandhul

 

Mål

Vandhullet i områdets sydligste del skal bevares og plejes af hensyn til stor vandsalamander og andre padder.

 

 

Handlinger

  • Vandhullets vand- og brinkvegetation tilses minimum én gang hvert tredje år. Ved risiko for tilgroning, skal der ske en udtynding ved rørskær og rydning af pil, poppel m. fl. især på de sydlige brinker.

Status

Vandhullet ligger i en skovlysning og har ikke afløb til Tibberup Å. Vandhullet er omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens §3. 

Undersøgelse af vandhullet i 2008 viste, at naturtilstanden var dårlig på grund af højt næringsindhold, tilgroning og manglende undervandsplanter. Ved undersøgelsen blev observeret snog og skrubtudser. Tidligere har stor vandsalamander levet i det lille vandhul.

 

Vandhul skjult mellem træer og høj vegetation